Werkwijze?
Pieter van Dieperbeek

Coaching

Bij het eerste contact, telefonisch en/of persoonlijk, wordt er in gezamenlijk overleg bepaald wat de daadwerkelijk hulpvraag is en welke stappen er genomen dienen te worden om te komen tot een oplossing Een eerste kennismaking is erg belangrijk om te bezien of er sprake is van een vertrouwensrelatie.

Mocht deze eerste kennismaking niet tot een vervolgtraject leiden dan zijn hier geen kosten aan verbonden!

Is er wel sprake van een vertrouwensrelatie dan behoort de eerste kennismaking bij het gehele traject. Na iedere sessie wordt opnieuw bekeken wat de stand van zaken is en wat de verdere stappen zijn die genomen moeten worden. De Coach zal na afloop van iedere sessie zijn bevindingen schriftelijk weergeven ten behoeve van opbouw van het dossier en dat wordt op verzoek van betrokkene ter inzage gegeven.

Mediation/Conflictbemiddeling

Bij Mediation/Conflictbemiddeling bestaat de mogelijkheid dat de Mediator/ Conflictbemiddelaar op huisbezoek gaat en de intake doet in de privé-sfeer in aanwezigheid van een eventuele partner.De besprekingen die gehouden worden met partijen zijn volstrekt vertrouwelijk en worden vervolgens ook niet ter discussie gesteld.

Voor aanvang van een mediation-traject wordt een mediation-overeenkomst getekend door partijen waarbij afspraken worden gemaakt over het verdere verloop. Vertrouwelijkheid en geheimhouding zijn hierbij sleutelbegrippen. Ook hierbij worden van alle sessies schriftelijke bevindingen ten behoeve van een dossier bijgehouden.Dit dossier is vertrouwelijk en alleen door de mediator te gebruiken.

Onderzoek naar een duurzaam personeelsbeleid

Bij het onderzoek naar het formuleren van een duurzaam personeelsbeleid worden er op het bedrijf diepte-interviews gehouden waarbij diverse onderwerpen aan bod komen.
Tijdens die gesprekken, die volstrekt vertrouwelijk zijn, worden relevante onderwerpen aan de orde gesteld die moeten leiden tot een antwoord op de vraag: wat heb je nodig om op een gezonde en onbezorgde manier de pensioengerechtigde leeftijd te halen.
Tevens wordt, voorafgaand aan het gesprek, een formulier over het werkvermogen ingevuld waarbij wordt gekeken in welke mate men in staat is om het huidige werk zowel fysiek als psychisch uit te voeren.
E.e.a. leidt tot een rapportage met conclusies en aanbevelingen