Leeftijdsbewust Personeelsbeleid

Duurzame inzetbaarheid

Als werkgevers niets doen dan holt het arbeidsvermogen van hun werknemers hard achteruit naarmate zij ouder worden. De afname van het werkvermogen blijkt tussen het 53e en 67e levensjaar gemiddeld in totaal 25% te zijn. Aangezien de gemiddelde leeftijd in organisaties en bedrijven oploopt nemen de financiële consequenties ook toe. Langdurig onderzoek in Finland toont aan dat investeringen daarin met gemak worden terugverdiend.

Ofwel : investeren in arbeidsvermogen en leeftijdsbeleid verdient zich zelf meer dan terug

Overheid en pensioen

Op een gezonde en onbezorgde manier de pensioengerechtigde leeftijd te halen is op dit moment zeer actueel binnen het bedrijfsleven. Diverse overheidsmaatregelen waaronder het optrekken van de pensioengerechtigde leeftijd naar 67, de maatregelen m.b.t. de pensioenopbouw, de verscherping van de arbo-wetgeving en de wet verbetering poortwachter met grotere verantwoordelijkheden voor de werkgever geven aanleiding tot bezinning op het formuleren en uitvoeren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid

In overleg met de werkgever worden de vragen geformuleerd met als uitgangspunt: wat heb je nodig om op een gezonde en onbezorgde manier de pensioengerechtigde leeftijd te halen.

Werkwijze:

Dossierstudie,
De meest relevante ontwikkelingen op dit aandachtsgebied en mogelijke financieringsmogelijkheden c.q. subsidiemogelijkheden worden hierbij betrokken.


Diepte-interviews,
Met de doelgroep 50+ worden individuele interviews gehouden, volstrekt vertrouwelijk en niet herleidbaar .De geïnterviewden worden zelf ook in de gelegenheid gesteld alle, eventueel ervaren, knelpunten te benoemen. Daarnaast wordt gesproken over inzicht in eigen toekomst binnen het bedrijf. Desgewenst vinden de gesprekken in de privésfeer plaats met eventuele partner.


Werkvermogen. Voorafgaand aan het gesprek wordt een vragenlijst ingevuld over werkvermogen.
Werkvermogen is de mate waarin een werknemer in staat is zijn/haar huidig werk fysiek en psychisch uit te voeren. De uitslag hiervan kan een verwijzing naar andere instanties inhouden.


Rapportage
De hierboven genoemde activiteiten leiden tot een eindrapportage met conclusies en aanbevelingen.


Overige werkzaamheden
Gedurende het traject wordt intensief contact gehouden met het bedrijf, diverse tussentijdse overlegmomenten worden ingebouwd. Desgewenst vindt een presentatie plaats aan Directie OR MT en/of betrokken medewerkers.